ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2015


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η πράσινη γραμμή: το ξεπέρασμα ενός διαζυγίου και η ανοικοδόμηση του…658-660
ΝομολογίαΣελίδες
1.Παράβαση κράτους-μέλους λόγω υπέρβασης μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας ΔΕΕ 23.12.2015 (C-180/14)663-671
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Παραδεκτή η προβολή ισχυρισμού αντισυνταγματικότητας κανονιστικής πράξης, κατά την έννοια του άρθ. 2 του ν. 3900/2010 (ΣτΕ 3679/2015 Τμ. ΣΤ΄)672-674
2.Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης και χρηματικό αντικείμενο διαφοράς (ΣτΕ 2821/2015 Τμ. Α΄ )674-676
3.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και Ανεξάρτητες Αρχές (ΣτΕ 2783/2015 Τμ. Α΄)676-677
4.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 29 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 3986/2011 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΣτΕ Ολ. 2563/2015)677-684
5.Αίτηση αναίρεσης και διαφορές από διοικητική σύμβαση (ΣτΕ 2162/2015 Τμ. ΣΤ΄)684-685
6.Επιβολή αυξημένου παραβόλου του άρθρου 34Α παρ. 3 του π.δ. 18/1989 και σε βάρος ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 2155/2015)685-687
7.Aυτοτελείς ισχυρισμοί του Δημοσίου με έκθεση απόψεων, επί αγωγής αποζημίωσης (ΣτΕ 1293/2015 Τμ. Α΄)687-687
8.Αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω επιδότησης επιτοκίου (ΔΕφΑθ 5397/2015)687-689
9.Διορισμός τέως μετακλητού υπαλλήλου σε θέση μόνιμου υπαλλήλου της Βουλής (ΔΕφΑθ 3246/2015)689-691
10.Πλήρωση θέσης στον δημόσιο τομέα με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΔΕφΑθ 2562/2015)691-692
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Μείωση του ποσού καταλογισμού ή και απαλλαγή από αυτό κατά την κρίση του δικαστηρίου (EλΣυν Ολ. 1756/2015)693-693
2.Μη συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα (ΕλΣυν Ολ. 992/2015)694-696
3.Καθορισμός της μηνιαίας βουλευτικής αποζημίωσης (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 990/2015)696-698
4.Μη άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός πενταετίας από τη γέννησή του και ΕΣΔΑ (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 987/2015)698-700
5.Το κριτήριο της εμπειρίας και η παραδεκτή συμμετοχή κοινοπραξίας στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ( ΕλΣυν 6025/2015 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)701-702
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4340/2015 (ΦΕΚ Α΄134/1.11.2015) 661-662
2.N. 4341/2015 (ΦΕΚ Α΄ 142/6.11.2015)661-662
3.N. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015)661-662
4.Ν. 4343/2015 (ΦΕΚ Α΄ 146/13.11.2015)661-662
5.Ν. 4344/2015 (ΦΕΚ Α΄ 147/13.11.2015) 661-662
6.N. 4345/2015 (ΦΕΚ Α΄ 148/17.11.2015) 661-662
7.N. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015)661-662
8.N. 4347/2015 (ΦΕΚ Α΄ 155/26.11.2015) 661-662
9.N. 4348/2015 (ΦΕΚ Α΄ 156/26.11.2015)661-662
10.N. 4349/2015 (ΦΕΚ Α΄ 157/26.11.2015)661-662
11.N. 4350/2015 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.11.2015) 661-662
12.N. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015)661-662
13.Ν. 4352/2015 (ΦΕΚ Α΄ 166/7.12.2015) 661-662
14.N. 4353/2015 (ΦΕΚ Α΄ 173/14.12.2015661-662
15.N. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)661-662
16.Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ Α΄ 178/18.12.2015)661-662
17.N. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) 661-662
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οι παρατηρήσεις του Διομήδη Κυριακού για το σχέδιο του Συντάγματος του 1864. Το ιστορικό πλαίσιο, η διαδικασία και οι ιδεολογικές τάσεις κατά την ψήφιση του Συντάγματος του 1864703-719
2.Η μη δέσμευση της διοίκησης από τις αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως ένα σύμπτωμα ασυμβίβαστο με τη σύγχρονη έννοια του κράτους δικαίου720-731
3.Κοινοβουλευτικός έλεγχος στην κανονιστική δράση της διοίκησης: αλλοδαπά πρότυπα και θεωρητικοί προβληματισμοί732-754
4.Χορήγηση δεδομένων υγείας με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): μία θεσμική αποτίμηση755-771
5.Επαναπροσδιορίζοντας την ελευθερίατου λόγου. Αναθεώρηση του άρθρου 14 του Συντάγματος ή «αναθεώρηση» του δικανικού συλλογισμού στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων;772-754ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο - 6η έκδοση Δαγτόγλου Πρόδρομος Δ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 6-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης