ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2009


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η έκπτωση της υπουργικής ευθύνης442-451
2.H σχέση πολιτικής και ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης 452-459
3.Νομική αντιμετώπιση των ιστολογίων (blogs): με αφορμή τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων460-466
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αστική ευθύνη του δημοσίου από παραλείψεις αστυνομικών οργάνων (ΣτΕ 322/2009 Τμ. Α΄)469-473
2.Προστασία και διαχείριση των δασών και κοινοτικό δίκαιο (ΣτΕ 3559/2008 Τμ. Ε΄)474-485
3.Ανασύνταξη πίνακα διοριστέων δημοτικών υπαλλήλων και αναδρομικότητα του διορισμού (ΔΕφΑθ 262/2009 )486-488
4.Το έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος υποψηφίου σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης (ΔΕφΤρίπολης 217/2009 )489-493
5.Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης ως αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος λόγος (ΔΕφΤρίπολης 133/2009)494-498
6.Contra legem ερμηνεία κατά τη στάθμιση των συμφερόντων τρίτων και του δημoσίου συμφέροντος (Πρόεδρος ΔΕφΤριπ (Προσωρινή διαταγή 15ης Ιουνίου 2009))499-500
7. Η ανωνυμία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο (ΜΠρΘεσ 16790/2009 )501-512
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΣτΕ 556/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 556/2009 Τμ. Α΄ )515-515
2.ΣτΕ 690/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 690/2009 Τμ. Β΄ )515-515
3. ΣτΕ 478/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 478/2009 Τμ. Β΄ )516-516
4.ΣτΕ 102/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 102/2009 Τμ. Δ΄)518-518
5.ΣτΕ 123/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 123/2009 Τμ. Δ΄ )517-518
6.ΣτΕ Ολ. 1302/2009 (ΣτΕ Ολ. 1302/2009)513-513
7.ΣτΕ Ολ. 1193/2009 (ΣτΕ Ολ. 1193/2009)513-513
8.ΣτΕ Ολ. 1187/2009 (ΣτΕ Ολ. 1187/2009 )513-514
9.ΣτΕ Ολ. 1183/2009 (ΣτΕ Ολ. 1183/2009)514-514
10.ΣτΕ 822/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 822/2009 Τμ. Β΄)514-514
11.ΣτΕ 591/2009 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 591/2009 Τμ. Δ΄)515-515
12.ΣτΕ 476/2009 Τμ. Β΄ (ΣτΕ 476/2009 Τμ. Β΄ )516-516
13.ΣτΕ 297/2009 Τμ. Ε΄ (ΣτΕ 297/2009 Τμ. Ε΄)516-517
14.ΣτΕ 170/2009 Τμ. Α΄ (ΣτΕ 170/2009 Τμ. Α΄)517-517
15.ΣτΕ 234/2009 Τμ. ΣΤ΄ (ΣτΕ 234/2009 Τμ. ΣΤ΄ )517-517
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν 3783/2009 (ΦΕΚ Α΄ 136/7.8.2009) «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» 467-467
2.Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/7-8-2009 ) «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» 467-467
3.Ν. 3785/2009 (ΦΕΚ Α΄ 138/7.8.2009) «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος", του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος", του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Λυρική Σκηνή", της Α.Ε. με την επωνυμία "Ολυμπιακά Ακίνητα" και της Α.Ε. με την επωνυμία "Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου" και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"» 467-467
4.Ν. 3780/2009 (ΦΕΚ Α΄ 133/7.8.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση με τη διέλευση των συνόρων» 467-467
5.Ν. 3779/2009 (ΦΕΚ Α΄ 132/7.8.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων, της Αστυνομίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών» 467-467
6.Π.Δ. 127/2009 (ΦΕΚ Α΄ 174/7.9.2009) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 468-468
7.Ν. 3800/2009 (ΦΕΚ Α΄ 162/4.9.2009) «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος» 468-468
8.Ν 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/4.9.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 468-468
9.Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 468-468
10.Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143/7.8.2009) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις»468-468
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Εποπτεία και Έλεγχος στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση519-529
2.Η «κατάχρηση εξουσίας» ως λόγος ακυρώσεως των διοικητικών πράξεων530-537
3. Η συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών της ΕΕ και η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη538-541
4.Δημοσιονομικός έλεγχος και συγκριτικό δίκαιο: σύγχρονες τάσεις542-555
5.Η παρουσία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην «Ευρώπη της γνώσης» και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων556-574
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi: Die Selbstbestimmung des Patienten: Eine Untersuchung aus verfassungsrechtlicher Sicht (Η αυτοδιάθεση του ασθενούς: Μια ανάλυση από πλευράς συνταγματικού δικαίου)575-580
2.Αποστόλης Γέροντας: Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου580-581
3. Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου: Επιτηρούμενη Δημοκρατία: η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πολιτών στην κοινωνία της διακινδύνευσης581-584ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η αρχή της Δεδηλωμένης - Β' έκδοση Δημητρόπουλος Ανδρέας


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 4-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης