ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2008


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Ο κλέψας του κλέψαντος!...450-451
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αντισυνταγματικότητα του συστήματος υπολογισμού καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (ΣτΕ Ολ. 1545/2008 )454-462
2.Υποχρέωση ανάκλησης παράνομων διοικητικών πράξεων (ΣτΕ Ολ. 1175/2008)463-467
3.«Προμέτοχα» κρατικών εταιρειών και συναλλακτική δράση της Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 896/2008)468-470
4.Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινόχρηστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 891/2008)471-476
5.Ο ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ πριν και μετά τον ν. 3549/2007 (ΣτΕ 192/2008 Τμ. Γ΄)477-479
6.Ανάθεση δημοσίων έργων με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» (ΣτΕ ΕΑ 906/2008)480-484
7.Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προφορική συνέντευξη (ΔΕφΤριπ 332/2008 )485-488
8.Καταγγελία σύμβασης δημοσίου έργου και προσωρινή δικαστική προστασία (ΔΕφΤριπ 39/2008 (ως Συμβούλιο))489-491
9.Αντισυνταγματικότητα του συστήματος υπολογισμού καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (ΤρΔΠρΤριπ 61/2008)492-495
10.Αμοιβές εκπαιδευτικών και αρχή της ισότητας (ΤρΔΠρΙωαν 30/2008)496-498
11.Η υποκατάσταση του διοικητικού δικαστή στην τεχνική κρίση υγειονομικής επιτροπής (ΤρΔΠρΘεσ 21/2008)499-502
12.Διακυμάνσεις στο πρόστιμο ακαταχώριστων εργαζομένων (ΤρΔΠρΘεσ 8/2008)503-505
13.Ελευθερία έκφρασης διά του τύπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Η ΑΥΓΗ Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ’ αριθ.: 15909/06, Απόφαση: 5.6.2008)506-516
14.Αποζημιώσεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και αρχή της ισότητας (ΔΕΚ C-164/07 της 5ης Ιουνίου 2008)517-519
15.Απαγόρευση καπνίσματος και οικονομική ελευθερία (Αποφάσεις τής 30ης Ιουλίου 2008, 1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08)520-528
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η διαδικασία επίλυσης των συνταξιοδοτικών διαφορών – Μια κριτική επισκόπηση της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου529-547
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 86/2008 (ΦΕΚ Α΄ 125/1.7.2008) «Άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγόρους κρατών-μελών της ΕΕ»452-452
2.Ν. 3671/2008 (ΦΕΚ Α΄ 129/3.7.2008) «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»452-452
3.Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α΄ 114/18.6.2008) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις»452-452
4.Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ Α΄ 117/20.6.2008) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις»452-452
5.Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α΄ 115/18.6.2008) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις».452-452
6.Ν. 3666/2008 (ΦΕΚ Α΄ 105/10.6.2008) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα»452-452
7.Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»452-452
8.Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164/5.8.2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»453-453
9.Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 139/11.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»453-453
10.Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»453-453
11. Ν. 3674/2004 (ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008) «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»453-453
12. Ν. 3676/2008 (ΦΕΚ Α΄ 139/11.7.2008) «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG»453-453
13.Ν. 3686/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 158/1.8.2008) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»453-453
14.Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ Α΄ 140/11.7.2008) «Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της»453-453
15.Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄ 159/1.8.2008) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»453-453
16.Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις»453-453
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. H αρχή της επικουρικότητας και ο νέος θεσμικός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων548-568
2.H διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων569-582
3.Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση και η νέα προσέγγιση της δημόσιας οικονομικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα583-592ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Μανωλεδάκης Ιωάννης: Δίκαιο & Ιδεολογία - Κριτικές σκέψεις


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 4-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης