ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Λιγωμένου ΆνναΤεύχος
1.Νέες μορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο μετά τον ν. 4055/2012Τεύχος 1-2018
2.Καταλογισμός εκκαθαριστών και αχρεωστήτως λαβόντων για την πληρωμή μη νομίμως καταβληθεισών αποδοχών (ΕλΣυν 138/2016 Τμ. Ι)Τεύχος 5-2016
3.Χρονικά όρια ανάκλησης παράνομης πράξης κανονισμού σύνταξης (ΕλΣυν Ολ. 190/2016)Τεύχος 5-2016
4.Εισοδηματικά κριτήρια ως προϋπόθεση καταβολής ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 476/2016)Τεύχος 5-2016
5.Αναπροσαρμογή από τη Διοίκηση της σύνταξης στρατιωτικού συνταξιούχου, συμμορφούμενη με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 887/2016)Τεύχος 5-2016
6.Δήλωση παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων (ΕλΣυν 151/2016 Τμ. Ι)Τεύχος 5-2016
7.Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης Ειδικού Λογαριασμού ΔΙΒΕΕΤ (ΕλΣυν 957/2016 Τμ. Ι)Τεύχος 5-2016
8.Το κριτήριο της εμπειρίας και η παραδεκτή συμμετοχή κοινοπραξίας στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ( ΕλΣυν 6025/2015 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2015
9.Καθορισμός της μηνιαίας βουλευτικής αποζημίωσης (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 990/2015)Τεύχος 6-2015
10.Μείωση του ποσού καταλογισμού ή και απαλλαγή από αυτό κατά την κρίση του δικαστηρίου (EλΣυν Ολ. 1756/2015)Τεύχος 6-2015
11.Μη συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα (ΕλΣυν Ολ. 992/2015)Τεύχος 6-2015
12.Μη άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός πενταετίας από τη γέννησή του και ΕΣΔΑ (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 987/2015)Τεύχος 6-2015
13.Άσκηση ανακοπής κατά ατομικής πράξης ταμειακής βεβαίωσης (ΕλΣυν 2913/2014 Τμ. V)Τεύχος 4-2015
14.Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η ειδική διετής παραγραφή των έναντι του Δημοσίου αξιώσεων των συνταξιούχων (ΕλΣυν Ολ. 4325/2014)Τεύχος 4-2015
15.Αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου που ασκείται από την ΕΔΕΛ (ΕλΣυν Ολ. 3850/2014)Τεύχος 4-2015
16.Αίτηση ανάκλησης κατά πράξης Κλιμακίου με την οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης υπό όρους (ΕλΣυν 3975/2014 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2015
17.Δημόσιες συμβάσεις εμπίπτουσες στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ και αρχή της διαφάνειας (ΕλΣυν 2694/2014 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2015
18.Προθεσμίες διεκπεραίωσης από τη διοίκηση των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕλΣυν Ολ. 3403/2014)Τεύχος 1-2015
19.Αντισυνταγματική η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου για την άσκηση έφεσης σε υπο-θέσεις καταλογισμού (ΕλΣυν Ολ. 2253/2014)Τεύχος 1-2015
20.Μη αναιρεσιβαλλόμενες οι αποφάσεις του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης, ως μη εκδι-δόμενες κατά την άσκηση δικαιοδοτικής αρμοδιότητας (ΕλΣυν Ολ. 2237/2014)Τεύχος 1-2015
21.Εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου η σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο τη δημόσια επιχείρηση ΔΕΠΑ ΑΕ ως μοναδικό διανομέα φυσικού αερίου στην Ελλάδα (ΕλΣυν 2038/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2015
22.Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αποκλεισμός διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης (ΕλΣυν 1540/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2015
23.Έλεγχος από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 506/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2014
24.Αίτηση αναθεώρησης κατά οριστικών αποφάσεων Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν 16/2014 Τμ. V)Τεύχος 3-2014
25.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 4002/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2014
26.Δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης (ΕλΣυν Ολ. 482/2014)Τεύχος 3-2014
27.Αναπροσαρμογή συντάξεων των στρατιωτικών σύμφωνη με ΕΣΔΑ και Σύνταγμα (ΕλΣυν Ολ. 4323/2013)Τεύχος 3-2014
28.Αποδεικτικά μέσα σε δίκη για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΕλΣυν Ολ. 1246/2014)Τεύχος 3-2014
29.Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την ανάθεση της εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών γραμμών (ΕλΣυν 4313/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2013
30.Διαχειριστές υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων ως δημόσιοι υπόλογοι (ΕλΣυν Ολ. 1384/2013)Τεύχος 6-2013
31.ΧΕΠ και μεταγενέστερος εντοπισμός από τον διατάκτη διαχειριστικών ανωμαλιών (ΕλΣυν 3817/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
32.Δεσμευτικότητα των αμετάκλητων ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων στη δημοσιονομική δίκη (ΕλΣυν 3805/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
33.Έφεση κατά καταλογιστικής απόφασης για αχρεώστητη είσπραξη αποδοχών (ΕλΣυν 3828/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
34.Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής (ΕλΣυν 4169/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2013
35.Καταλογισμός αχρεωστήτως λαβόντων και αναγκαστική εκτέλεση (ΕλΣυν 4430/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
36.Ονομαστικοποίηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας (ΕλΣυν 3999/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2013
37.Αδυναμία επανελέγχου ήδη ελεγχθείσας σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 2566/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2013
38.Σύναψη σύμβασης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 538/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2013
39.Μη υπαγωγή σε προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτουν «συνδεδεμένες» δημόσιες επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (ΕλΣυν 2157/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2013
40.Έλεγχος ετήσιας δήλωσης περί περιουσιακής κατάστασης πρώην Υπουργού και βουλευτή (ΕλΣυν 2173/2013 Τμ. V )Τεύχος 4-2013
41.Αναπροσαρμογή των συντάξεων των βουλευτών (ΕλΣυν Ολ. 2/2013)Τεύχος 4-2013
42.Δικαιοδοσία ΕλΣυν και καταλογισμός ιδιωτών, οι οποίοι έχουν λάβει αχρεωστήτως δημόσιο χρήμα (ΕλΣυν 3487/2012 Τμ. V)Τεύχος 4-2013
43.Δικαιοδοσία ΕλΣυν να εκδικάζει υποθέσεις αστικής ευθύνης υπαλλήλων του Δημοσίου και εκκρεμοδικία ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου (ΕλΣυν 1488/2013 Τμ. V)Τεύχος 4-2013
44.ΕλΣυν Πρ. 2854/2012 Τμ. VII: Δυνατότητα σύναψης σύμβασης συμψηφισμού από Δήμους (ΕλΣυν Πρ. 2854/2012 Τμ. VII)Τεύχος 3-2013
45.ΕλΣυν Ολ. 1391/2012: Μη συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας που παρέχει συνταξιούχος στο Δημόσιο (ΕλΣυν Ολ. 1391/2012)Τεύχος 3-2013
46.ΕλΣυν Ολ. 1094/2013: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοίκησης και αναπροσαρμογή σύνταξης (ΕλΣυν Ολ. 1094/2013)Τεύχος 3-2013
47.ΕλΣυν Ολ. 543/2013: Αμετάκλητη ποινική καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου για δωροδοκία (ΕλΣυν Ολ. 543/2013)Τεύχος 3-2013
48.ΕλΣυν Ολ. 3035/2012: Έλεγχος πράξεων πρόσληψης ναυαγοσωστών από Δήμο (ΕλΣυν Ολ. 3035/2012)Τεύχος 2-2013
49.ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII: Τμηματική καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής μελετητή και παραγραφή (ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII)Τεύχος 2-2013
50.ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V: Αίτηση καταλογισμού από τον Γενικό Επίτροπο και έννομο συμφέρον του Δημοσίου (ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V)Τεύχος 2-2013
51.ΕλΣυν Ολ. 3026/2012: Επανάσκηση αγωγής αποζημίωσης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου (ΕλΣυν Ολ. 3026/2012)Τεύχος 2-2013
52.ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης: Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μη νομίμως συμμετέχουσα σε προγραμματική σύμβαση (ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 2-2013
53.Έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου (ΕλΣυν 2983/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2013
54.Ευθύνη συνευθυνόμενου για καταλογιστέο έλλειμμα (ΕλΣυν Ολ. 2325/2012)Τεύχος 1-2013
55.Σπουδαστές παραγωγικών σχολών ως υπόλογοι (ΕλΣυν 763/2012 Τμ. V)Τεύχος 1-2013
56.ΕλΣυν Ολ. 2457/2012: Καταβολή μειωμένης σύνταξης σε όσους κατέχουν παράλληλα θέση στον δημόσιο τομέα (ΕλΣυν Ολ. 2457/2012)Τεύχος 1-2013
57.Αρχές της ίσης διαχείρισης και διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (ΕλΣυν 2907/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2013
58.Γνωμοδότηση για περικοπές σε συντάξεις και δώρα, (ΕλΣυν Πρακτ. Ολ. 3ης Ειδ. Συν./30.10.2012 & 4ης Ειδ. Συν./31.10.2012)Τεύχος 5-2012
59.Υποχρέωση άσκησης παρεμπίπτοντος ελέγχου κατά τον Συνταξιοδοτικό Κώδικα (ΕλΣυν Ολ. 1785/2012)Τεύχος 4-2012
60.Προστασία της ανθρώπινης αξίας και ευθύνη του υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 2318/2012)Τεύχος 4-2012
61.Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας και προγραμματικές συμβάσεις (ΕλΣυν Πρ. 32/2012 Τμ. VII)Τεύχος 4-2012
62.Έννοια συμβατικού ανταλλάγματος και ΦΠΑ (ΕλΣυν 1136/2012 Τμ. VI)Τεύχος 4-2012
63.Σύμβαση για την υλοποίηση κοινοτικού προγράμματος προμήθειας, μεταφοράς και διανομής αγαθών (ΕλΣυν 3372/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2012
64.Προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΕλΣυν 289/2012 Τμ. VI)Τεύχος 4-2012
65.Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας από Δήμο (ΕλΣυν 2/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2012
66.Άρση αμφιβολίας ως προς την έννοια των διατάξεων του ν. 3607/2007 (ΕλΣυν 2490/2011 Τμ. Μείζονος – Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2012
67.Η έννοια της προμήθειας «υπό εκτέλεση» ως προϋπόθεση για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (ΕλΣυν 675/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
68.Υποχρέωση προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών σε οικείους διαγωνισμούς των ΟΤΑ για την ανάδειξη αναδόχου (ΕλΣυν 800/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
69.Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας (ΕλΣυν Πρ. 11/2012 Τμ. VII)Τεύχος 3-2012
70.Άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος μείζονος - επταμελούς σύνθεσης (ΕλΣυν 3/2012 Τμ. Μείζονος − Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2012
71.Περιεχόμενο και όροι των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ (ΕλΣυν 28/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
72.Υπεργολαβίες κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕλΣυν 676/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
73.Έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από ΟΤΑ σε τρίτους (ΕλΣυν Πρ. 13/2012 Τμ. VII)Τεύχος 3-2012
74.Ελάχιστοι όροι δημοσιότητας σε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού (ΕλΣυν Πρ. 48/2011 Τμ. VII)Τεύχος 3-2012
75.Αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αίτησης ανάκλησης πράξης Κλιμακίου (ΕλΣυν 27/2012 Τμ. VI)Τεύχος 2-2012
76.Τρόπος παρακολούθησης της δαπάνης κατά την εκτέλεση της απολογιστικής εργασίας ασφαλτόστρωσης (ΕλΣυν Πρ. 277/2011 Τμ. VII)Τεύχος 2-2012
77.Εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το ΚΑΠ για την εξασφάλιση της δανειοδότησης Δήμων (ΕλΣυν 3118/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 2-2012
78.Η παράλειψη δημοσίευσης ανακοίνωσης της μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού ως ουσιώδης πλημμέλεια της διαγνωστικής διαδικασίας (ΕλΣυν 25/2012 Τμ. VI)Τεύχος 2-2012
79.Απευθείας μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΤΑ (ΕλΣυν Πρ. 281/2011 Τμ. VII)Τεύχος 2-2012
80.Περιορισμοί στον αριθμό μελών συμπράξεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης κτηματογράφησης (ΕλΣυν 3032/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 2-2012
81.Η ελλείπουσα αιτιολογία, επί τεχνικών ζητημάτων, ως παράβαση ουσιώδους τύπου κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (ΕλΣυν 524/2012 Τμ. VI)Τεύχος 2-2012
82.Το τιµολόγιο ως δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης της δαπάνης (ΕλΣυν πρ. 74/2011 Τµ. VII)Τεύχος 6-2011
83.Διαδικασία κατάρτισης συµπληρωµατικής σύµβασης υπηρεσιών (ΕλΣυν 3062/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)Τεύχος 6-2011
84.Ανταγωνισµός και υποβολή ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς σε δηµόσιο διαγωνισµό (ΕλΣυν 3202/2011 Τµ. VI)Τεύχος 6-2011
85.ΔΝ. 3060/2002 και προθεσµία υποβολής της αίτησης ανάκλησης (ΕλΣυν 2762/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)Τεύχος 6-2011
86.Άσκηση προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το αρµόδιο Κλιµάκιο ως πρώτος βαθµός κρίσης (ΕλΣυν 2384/2011 Τµ. VI)Τεύχος 6-2011
87.Ν. 3060/2002 και έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης ανάκλησης (ΕλΣυν 2491/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)Τεύχος 6-2011
88.Υπαγόµενες στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας δαπάνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010 (ΕλΣυν πρακτ. Τμ. VII 15ης Συν./17.5.2011 (θ. Α΄))Τεύχος 6-2011
89.Αποκλεισµός συµπράξεων ή κοινοπραξιών κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών σε δηµόσιο διαγωνισµό (ΕλΣυν 3072/2011 Τµ. VI)Τεύχος 6-2011
90.Η ένταξη στο ΕΠΠ ως όρος για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου προµηθευτή (ΕλΣυν 3051/2011 Τμ. VI)Τεύχος 6-2011
91.Αρµοδιότητα προκήρυξης διαγωνισµών προµήθειας πετρελαιοειδών (ΕλΣυν 2781/2011 Τμ. VI)Τεύχος 6-2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Καταστατική Νομοθεσία • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ • ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κονιδάρης Μ. Ιωάννης

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης