ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Θάνου Στέλλα Στ.Τεύχος
1.Ευθύνη κράτους για ζημίες σε βάρος ιδιωτών λόγω παραβίασης του δικαίου της Ένωσης (ΔΕΕ C-379/10, 24.11.2011)Τεύχος 1-2012
2.Αναγνώριση των εγκλημάτων γενοκτονίας (Conseil constitutionnel, 2012−647 DC, 28.2.2012 «Νόμος για την καταπολέμηση της αμφισβήτησης της ύπαρξης γενοκτονιών αναγνωρισμένων από τον νόμο»)Τεύχος 1-2012
3.Η αρχή της «εύλογης προθεσμίας» και τo δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής αρχής κατά την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βασίλειος Αθανασίου και λοιποί κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ' αριθμ.: 50973/08, Απόφαση: 21.12.2010, )Τεύχος 2-2011
4.Η αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας στον χώρο της εκπαίδευσης (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κ.ά. κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ' αριθμ.:30814/06, Απόφαση: 18.3.2011)Τεύχος 2-2011
5.Η απαγόρευση της απόκρυψης του προσώπου στον δημόσιο χώρο και οι αρχές της ελευθερίας και της ισότητας (Conseil constitutionnel, 2010-613 DC, 7.10.2010 «Νόμος για την απαγόρευση της απόκρυψης του προσώπου στον δημόσιο χώρο»)Τεύχος 5-2010
6.Έλεγχος συνταγματικότητας εθνικής διάταξης νόμου και ενωσιακό δίκαιο (ΔΕΕ 22.6.2010, C-188/10 και C-189/10, Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10))Τεύχος 3-2010
7.Υποχρέωση ορκοδοσίας κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και θρησκευτική ελευθερία Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Δημητράς και άλλοι κατά Ελλάδας, Αιτήσεις υπ’ αριθ.: 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08, Απόφαση: 3.6.2010)Τεύχος 3-2010
8.Η ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτι­κών πεποιθήσεων κατά την ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ahmet Arslan κ.ά. κατά Τουρκίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 41135/98, Απόφαση: 23.2.2010)Τεύχος 1-2010
9.Θρησκευτικά σύμβολα και ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Lautsi κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 30814/06, Απόφαση της 3.11.2009)Τεύχος 6-2009
10.Ο a posteriori έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στη Γαλλία (Conseil constitutionnel, 2009-595 DC, 3.12.2009 «Οργανικός νόμος για την εφαρμογή του άρθρου 61-1 του Συντάγματος»)Τεύχος 6-2009
11.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και αρχή της ισότητας (Conseil d’ Etat, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Απόφαση υπ’ αριθ. 287110 της 3ης Ιουνίου 2009 )Τεύχος 5-2009
12.Καταπολέμηση της «πειρατείας» στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα (Conseil constitutionnel, 2009-580 DC, 10.06.2009 «Νόμος για την προώθηση της διάδοσης και προστασίας της δημιουργίας στο διαδίκτυο»)Τεύχος 3-2009
13.Εκμετάλλευση φαρμακείου, ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (ΔΕΚ 19.5.2009 C-171/07 και C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes και λοιπών (C-171/07) και Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) κατά Saarland et Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales)Τεύχος 3-2009
14.Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ και Σύνταγμα Τεύχος 2-2009
15.Σύσταση εκλεκτορικών σωμάτων και αυτοδιοίκητο ΑΕΙ Τεύχος 2-2009
16.Ο μηχανισμός a posteriori ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων του νέου άρθρου 61-1 του γαλλικού Συντάγματος Επαναστάσεις, αναχρονισμοί και διλήμματαΤεύχος 6-2008
17.Εθνικό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (Conseil Constitutionnel 2006-534 DC της 30.11.2006 «Νόμος περί του τομέα της ενέργειας»)Τεύχος 6-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Δημήτριος Ράικος: Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης